Please wait, Loading...

Thủ tục tách sổ đỏ và đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người đi mua

[Ngày đăng: 16/06/11]

Trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Trình tự thủ tục đấu giá bất động sản

- Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu khi thực hiện quyền đối với một phần thửa đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thu hồi một phần thửa đất hoặc một trong các loại văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 của Nghị định 181 khi thực hiện đối với một phần thửa đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai).

Việc tách thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất được thực hiện theo các bước như sau:

i) Người có nhu cầu xin tách thửa lập một bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân; 

ii) Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

iii) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính (hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính), trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp;

iv) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai), trình UBND cùng cấp xem xét và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới;

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai) và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới trong trường hợp được uỷ quyền hoặc trình UBND cùng cấp xem xét và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới trong trường hợp không được uỷ quyền;

v) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mới, trừ trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường được uỷ quyền;

vi) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận được ký, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất.

 Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người đi mua:

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho người đi mua, người mua cần phải xác minh những thông tin về thửa đất trong giao dịch tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc thẩm định thông tin người bán là hết sức quan trọng, nhằm tránh rủi ro có thể mang lại cho người đi mua. Tránh các trường hợp thửa đất không tồn tại hay thửa đất không thuộc quyền sở hữu của người bán. Người đi mua bất động sản cần thấy tận mắt bất động sản được giao dịch, xem xét kĩ lưỡng.

Ngoài ra các thông tin về người bán cũng cần phải được xác minh cụ thể và chính xác. Những thông tin này ảnh hưởng tới các giao dịch khi làm việc với các cơ quan nhà nước. Việc sai sót, nhầm lẫn trong các thông tin của người bán sẽ dẫn tới những rắc rối hoặc giao dịch không thể thực hiện.

Đăng nhập

Xem theo Tỉnh/Thành phố

Quản Lý Website

Ngọc Tuyền

0932 269 987

Tư Vấn Dự Án

Nguyễn Ngọc

0976 271 258

Quảng cáo